Photos
Videos
Вибори в Білорусі: сьогодні у Києві акція на підтримку народу Білорусі // АНОНС-запрошення
16
Вибори в Білорусі: ситуація станом на ранок понеділка 10 серпня // ВІДЕО
15
2
6 травня: в Україні День Піхоти
17
1
Posts

🎸 Гурт «ПРОТИ ТЕЧІЇ»: Концерт у Харкові / АНОНС // ВІДЕО
Початок: 23 жовтня о 20:00
Місце: Heisenberg Pub
Адреса: місто Харків, проспект Науки 50
Вхід: 80 грн....
Попереднє бронювання столів за номером : +38 (066) 083-71-64.

**************************************
Гурт «Проти течії»:
Рік заснування - грудень 2011.
Місце дислокації - м. Кропивницький.
Жанр: рок, хард-рок, хард-фолк, панк-рок, альтернативний рок, патріотичний рок.

Склад гурту:
Дмитро Кольчик (Рама Вішес) - лідер, гітара, бас-гітара (в студії), вокал, бек-вокал, автор слів та музики.
Роман Бородюк (Brom) - клавішні, скретч, семпли, playback.
Олег Лакатош - ударні.
Наталя Бурдакова (Світло) - фото, генератор ідей.
Микола Бородюк - відео.
Костянтин Мірошніченко - звукозапис, зведення.

Життя – це бурхлива річка, яка несеться згори до низу, піднімаючи з дна мул та каміння. Людина на певному етапі свого життя сідає в човен на середині цієї річки та обирає сама, куди їй пливти, - вверх до сонця чи вниз до пекельного вогню.

«Проти Течії» пливти дуже тяжко, і більшість складають весла не витримуючи навантаження. Мул та каміння – це стереотипи, які нав'язало собі саме людство у розвитку цивілізації. Рок-гурт "Проти Течії" намагається перепливти ці нав'язливі суспільством стереотипи, щоб розфарбувати цю сіру буденність прагненням пізнати іншу сторону реальності. Цей шлях не легкий, але вони все одно пливуть, не зраджуючи своїм принципам, в надії, що вони не самотні, запрошуючи всіх охочих у свій човен.

Гурт, окрім сольних концертів, брав участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалях: «Червона Рута», «Рок-булава», «Самар-Дніпро-Фест», «Холодний Яр», «Ше.Fest», «Пісні народжені в АТО», «Важка ділянка VIII», «Зашків-Фест», «Сяйво-Фест» та багато інших. Також дуже багато акустичних виступів за участі лідера гурту Дмитра Кольчика (Рама Вішес), як сольних, так і присвячених допомозі хворим дітям, сиротам, збору коштів та підняття бойового духу воїнам АТО на передовій і в мирних містах України.

На даний час гурт має два повноформатних альбоми «У пеклі боротьби» (2017) та «Шляхом вітру і вогню» (2019), а ще багато синглів, декілька ЕР і сольних робіт лідера гурту.

Альбом «У пеклі боротьби» вийшов під гаслом «Шабля, воля, рок-н-рол!» Він присвячується боротьбі Українського народу за волю та незалежність, починаючи з часів Київської Русі і закінчуючи сьогоденням.

Альбом «Шляхом вітру і вогню» має гасло «Всім, хто по життю — вітер, по суті — вогонь, по релігії — Rock!» Ця платівка — це паралель, між здобуттям свободи нашими предками у запеклих боях і здобуттям її рок-музикантами, а саме: словом, музикою, ідеєю…

https://www.youtube.com/watch?v=NPhh0itHexg
#музика #СлухайУкраїнське #рок

See More
🎸 band ′′ @[176989366184673:274:ПРОТИ TECHIYI] ′′: Concert in Kharkiv / ANNOUNCEMENT // VIDEO ⤵ Start: October 23 at 20:00 Location: @[330942283968047:274:Heisenberg Pub] Address: Kharkiv City, Science Avenue 50 Entrance: 80 UAH. Pre-booking tables at: + 38 (066) 083-71-64. ************************************** Band ′′ Against the Currents ": Founding year - December 2011. Location - m. Mark. Genre: rock, hard rock, hard folk, punk rock, alternative rock, patriotic rock. Band composition: Dmitry Kolchik (@[100009771156387:2048:Рама Vishes]) is a leader, guitar, bass guitar (in studio), vocals, backing vocals, author of words and music. Roman Borodyuk (Brom) - keyboards, scratches, samples, playback. Oleg Lakatosh - drums. Natalia Burdakova (Light) - photo, ideas generator. Nikolai Borodyuk - video. Konstantin Miroshnichenko - recording, summary. Life is a stormy river spinning from the bottom to the bottom, lifting mule and rocks from the bottom. A man at some stage of his life gets in a boat on the middle of this river and chooses where he sails, up to the sun or down to hellfire. ′′ Against the currents ′′ swim is very hard, and most make up the paddle without withstand the load. Mule and rocks are stereotypes that imposed humanity in the development of civilization. Rock band ′′ Against the Currents ′′ is trying to sail these obsessive society stereotypes to color this grey routine as a desire to experience the other side of reality. This path isn't easy, but they still float without betraying their principles, hoping they're not alone, inviting everyone to their boat. The band, in addition to solo concerts, participated in many Ukrainian and international festivals: ′′ Red Ruta ", ′′ Rock-Mace ", ′′ Samar-Dnipro-Fest ", ′′ Cold Yar ", ′′ She. Fest ", ′′ Songs born in the ATO ", ′′ Hard plot VIII ", ′′ Zashkiv-Fest ", ′′ Shine-Fest ′′ and many others. There are also a lot of acoustic performances with the participation of the leader of the band Dmitry Kolchik (Rama Vishes), both solo and dedicated to helping sick children, orphans, fundraising and raising the fighting spirit of the ATO soldiers at the forefront and in peaceful cities of Ukraine. Currently, the band has two full-length albums ′′ In Hell of a Fight ′′ (2017) and ′′ The Way of Wind and Fire ′′ (2019), and many more singles, several ER and solo works of the band's leader. The album ′′ In hell of a struggle ′′ was released under the slogan ′′ Saber, will, rock ' n ' roll!" It is dedicated to the Ukrainian people's struggle for freedom and independence, starting with the time of Kievan Rus and ending with today. The album ′′ The Way of Wind and Fire ′′ has a slogan ′′ Everyone who through life is the wind, in fact, fire, on religion - Rock!" This record is a parallel, between the gain of freedom of our ancestors in fierce battles and the gain of its rock musicians , namely: word, music, idea... https://www.youtube.com/watch?v=NPhh0itHexg #музика #СлухайУкраїнське #рок
Translated